STOFFKARTOTEK

Kjemikalier

Kjemikalier er en felles betegnelse på rene kjemiske stoffer (f.eks. etanol, helium, nitrogen) og stoffblandinger (f.eks. maling, rengjøringsmidler, lim). Støv, røyk og aerosoler defineres også som kjemikalier. Flere kjemikalier er klassifiseringspliktige, som vil si at de har helse-, miljø-, brann- eller eksplosjonsfarlige egenskaper. Det er også krav til merking av emballasje som inneholder slike kjemikalier. Etiketten skal inneholde opplysninger som blant annet stoffnavn, farepiktogram og faresetninger. Det skal innhentes sikkerhetsdatablad (tidl. HMS datablad) for alle klassifiseringspliktige kjemikalier i bedriften.

Sikkerhetsdatablad

Et sikkerhetsdatablad er delt i 16 avsnitt og gir informasjon om blant annet helsefare, miljøfare, førstehjelpstiltak, bruk av verneutstyr og avfallshåndtering. For helseskadelige mellomprodukter (for eksempel sveiserøyk, dieseleksos) og biologiske faktorer skal det utarbeides informasjonsblad som inneholder opplysninger om blant annet kjemisk sammensetning, helsefare og bruk av verneutstyr.

Stoffkartotek

Et stoffkartotek er en samling av informasjon- og sikkerhetsdatablad. Alle bedrifter som håndterer kjemikalier / helsefarlige biologiske materialer skal ha stoffkartotek lett tilgjengelig for arbeidstakere. Lovverket krever blant annet at bedriften har kontroll over hvilke kjemikalier som til enhver tid finnes i bedriften og sikre trygg håndtering og oppbevaring av disse.

Digitalt stoffkartotek

Vårt digitale stoffkartotek er utarbeidet for å gi enkel oversikt og håndtering av kjemikalier lagret på forskjellige lokasjoner i bedriften. Løsningen er responsiv og er derfor egnet til PC, nettbrett og smarttelefoner.